Alska dating elskede aiment

04 Mar

Nâgra anmärkningar om en egendomlig utbildning av kalkspat.

Maj 1919— December 1920 47 Foreningens Regnskab for 1915—1916 14 do.

Diskussion om Navne paa Aflejringer fra og Tidsafsnit i Kvartserperioden.

Om dani- och gotiglaciala tids- bestämningar (R) Side 36 Grönwall, K. Taler, holdte ved Foreningens 25 Aars Jubilseums Fest Side 30 Hintze, V. Geologisk Forenings Historie i de for- forlobne 25 Aar Nr.

Nye Bidrag til Mullerupkulturens geologiske Alder Nr. Den marine Lias og Wealden Aflej ringer paa Bornholm (R) Side 55 *Milthers, V. Diskussion om De Geers Foredrag om dani och&otiglacialatidsbestämningar(i? Der er fundet ikke saa faa Eksemplarer (baade Brud- stykker og nsesten hele Eksemplarer) af demie Art, der efter Speyers Afbildninger varierer ikke saa lidt, sserlig hvad Skulpturen angaar. Skallen er stserkl hvselvet; et Stykke Ira Midtlinien l'aider Skallen stejll af, hvorved der Medd. Desuden findes et Stykke af en stor Cardinm, samt et Par Skal-Stykker af mindre Arter; Bevaringstilstanden er saa daarlig, at en Bestemmelse ikke er mulig. Un- der Loupe ses (saerlig paa den nederste Halvdel) ganske fine, stserkt bolgeformede Tilvœkst-Linier. Halvdelen af en Skal af en Cardium med en ganske karakteristisk Overflade liai- jeg ikke kunnel henlbie lil mögen hidtil beskrevet Art. De mell ern- ste Ribber har ingen Skulptur, men paa de ydre Ribber lindes taetsiddende, buede Linier, der ligger paa den ydre, mere plane Side af Ribberne; paa den yderste og overste Del af Skallen er Ribberne mindre fremtraedende, og Li- nierne har et mere uregelmaessigt Forlob.